Как вкусно приготовить баварское национальное блюдо»Обатцд­а»?

ОтветыБаварияКак вкусно приготовить баварское национальное блюдо»Обатцд­а»?
3 Ответа

êòîáåðôåñò. Ìþíõåí. Áàâàðèÿ. ×àñòü 2-ÿ

Êîììåíòàðèè: 6, ïîñëåäíèé îò 06/02/2014. © Copyright Íîâàê Àíàòîëèé ëàäèìèðîâè÷ (anovak2002@gmail.com) Îáíîâëåíî: 22/09/2010. 63k. Ñòàòèñòèêà. Îò÷åò. Ïóòåøåñòâèå:Åâðîïà ,Ãåðìàíèÿ , Íîãè Äàòà ïîõîäà 25/09/2006 {8 äí} Ìàðøðóò: Òðþäåðèíã — Ìþíõåí -òðþäåðèíã Èëëþñòðàöèè/ïðèëîæåíèÿ: 66 øòóê. Àííîòàöèÿ:
Íåñîñòîÿâøååñÿ ïóòåøåñòâèå. Ñêàíäàë íà âîêçàëå. Áåñïëàòíàÿ ýêñêóðñèÿ. Ïðîèñõîæäåíèå áàâàðöåâ. Îñíîâàíèå Ìþíõåíà. Ï...

Подробнее

Обацда кто готовил, рецепт, фото?

Обатцер/обатцда/обацта — (нем. Obatzda/Obatzter, очевидно от глагола «an pat zen»/анпатцен — в значении «вмешивать комки в жидкую субстанцию») особая сырная закуска, придуманная в Баварии.

В Германии её чаще покупают, так проще, дешевле. Именно поэтому я никогда не готовила эту закуску, но знаю, как, поэтому делюсь.

Можно приготовить и самим, для этого нужны два сыра: «камамбер»/Camembert/ очень зрелый и свежий ...

Подробнее

Обацда хто готував, рецепт, фото?

Обатцер / обатцда / обацта — (нім. Obatzda / Obatzter, очевидно від дієслова «anpatzen»/ Анпатцен — в значенні «вмішувати грудки в рідку субстанцію») Особлива сирна закуска, придумана в Баварії.

У Німеччині її частіше купують, так простіше, дешевше. Саме тому я ніколи не готувала цю закуску, але знаю, як, тому ділюся.

Можна приготувати і самим, для цього потрібні два сиру: «камамбер»/ Camembert / дуже зрілий і с...

Подробнее